[ A+ ] / [ A- ]

امکان کار

خدمات پیراپزشکی تورنتو استخدام میکند:

  • پیراپزشکان
  • کارمند مرکز تلفن امداد اضطراری پزشکی
  • کارکنان پشتیبانی عملی
  • کارکنان بخش اداری/li>
  • مشاغل موقت برای دانشجویان

توجه داشته باشید که برای استخدام در این مشاغل دانستن کامل زبان انگلیسی مورد نیاز است.

برای پیرا پزشکی به صفحۀ ذیل بروید. (به زبان انگلیسی)
Paramedic Opportunities

برای اینکه بتوانید بعنوان کارمند مرکز تلفن امداد اضطراری پزشکی کار بگیرید، به صفحۀ ذیل بروید. (به زبان انگلیسی)
Emergency Medical Dispatcher Opportunities

برای سایر مشاغل به صفحۀ ذیل بروید. (به زبان انگلیسی)
Jobs at the City