[ A+ ] / [ A- ]

Để góp ý về dịch vụ của chúng tôi

Dịch Vụ Trợ Y Toronto hãnh diện về chất lượng của việc chăm sóc bệnh nhân và các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Để đạt được và thực thi những tiêu chuẩn cao nhất có thể có được, chúng tôi có một Đơn vị đặc trách về Các Tiêu Chuẩn Chuyên Môn (Professional Standards Unit). Đơn vị này cho phép các thân chủ của chúng tôi và những cơ quan cộng tác liên lạc trực tiếp với chúng tôi về việc cung cấp dịch vụ xe cứu thương. Việc này được thực hiện, một phần, bởi Đơn vị Lưu trữ Hồ sơ theo Luật Định và Các Vấn Đề về Y Tế (Health and Legislative Records Unit) của chúng tôi. Đơn vị này thu thập và lưu trữ những hồ sơ y khoa do các nhân viên cứu thương và các nhân viên điều xe cứu thương của Dịch Vụ Trợ Y Toronto ghi nhận hàng ngày, theo như quy định bởi Bộ Y Tế và Chăm Sóc Dài Hạn.

Đơn vị đặc trách về Các Tiêu Chuẩn Chuyên Môn giải quyết những khiếu nại và thắc mắc của khách hàng trong thời gian hợp lý để đảm bảo một sự xem lại chi tiết tất cả các trường hợp và trông coi thủ tục giải quyết vấn đề để làm hài lòng khách hàng, bất cứ lúc nào có thể được.

Để biết thêm chi tiết, xin viếng trang mạng này (bằng Anh ngữ).
Leave a Comment on Our Service