[ A+ ] / [ A- ]

Những cơ hội việc làm

Dịch Vụ Trợ Y Toronto thường xuyên thuê mướn :

  • Các nhân viên trợ y
  • Các nhân viên phụ trách việc điều xe cấp cứu
  • Các nhân viên hỗ trợ cho công tác điều hành
  • Các nhân viên hành chánh
  • Các công việc tạm thời dành cho sinh viên, học sinh

Hãy nhớ những công việc này đòi hỏi có trình độ Anh ngữ thông thạo.

Để tìm các cơ hội việc làm trong lĩnh vực hỗ trợ các vấn đề về y khoa, hãy viếng trang mạng này (bằng Anh ngữ).
Paramedic Opportunities.

Để tìm các cơ hội việc làm của nhân viên điều xe cấp cứu, hãy viếng trang mạng này (bằng Anh ngữ).
Emergency Medical Dispatcher Opportunities.

Để tìm tất cả các công việc làm khác, hãy viếng trang mạng này (bằng Anh ngữ).
Jobs at the City